Inleiding / Introduction

God Forbid the Blind Start Seeing
May 6, 2019

Inleiding / Introduction

Inleiding

by Annelies Verbeke

(Introduction in English below)

De Wereld in het Kort

Toen ik werd aangesteld als Vrije Schrijver aan de VU, vatte ik het plan op met geïnteresseerde studenten en personeel een bloemlezing samen te stellen met hun favoriete korte verhalen, die origineel geschreven zijn in andere talen dan het Engels. Als auteur en als lezer had ik immers in toenemende mate ervaren hoe gericht we zijn op het Engelstalige, voornamelijk Amerikaanse gebied. Van die eenzijdige sturing worden we ons vaak pas bewust als we op zoek gaan naar verhalen uit de rest van de wereld en ontdekken hoeveel interessante auteurs we niet of amper te zien krijgen. Het grote aantal buitenlandse studenten aan de VU en de verscheiden achtergronden van Nederlandse studenten leken me een extra uitnodiging om die diversiteit literair vorm te geven.

De reacties op de oproep lieten even op zich wachten, en enkele studenten met wie ik sprak gaven aan het korte verhaal als genre amper te kennen. In ons taalgebied heerst inderdaad een sfeer van ‘onbekend maakt onbemind’ omtrent het korte verhaal en de verhalenbundel, al wordt ook hier veel moois geschreven, zo tonen bijvoorbeeld de verhalen van Adriaan van Dis en Sanneke van Hassel, die voor dit nummer naar het Engels werden vertaald. Met die laatste auteur stelde ik in 2012 trouwens al een internationale bloemlezing met korte verhalen samen (Naar de stad, verschenen bij Uitgeverij De Geus). Toen al viel ons op in welke mate literaire vertalers ons kunnen verbinden aan onderbelichte taalgebieden. Ook ontdekten we dat het korte verhaal op sommige plekken op de wereld net het meest beoefende en gewaardeerde literaire genre is en dat nogal wat auteurs wereldwijd in de eerste plaats korte verhalen schrijven. Een mooi voorbeeld van zo’n auteur in onze VU-bloemlezing is Saadat Hasan Manto, die in het Urdu schreef, en werd aangebracht door de rector van de VU, Prof. Dr. Vinod Subramaniam.

Ik hou van korte verhalen omdat ze intens zijn, en omdat ze zich goed lenen tot inhoudelijk en vormelijk experiment. Ze vragen misschien een grotere bereidheid van de lezer om zo maar, onvoorbereid, een stukje met iemands leven mee te lopen. De hoofdpersonages van korte verhalen zijn meestal eenzaten, buitenstaanders, zoals Frank O’Connor al aangaf in zijn knappe studie over korte verhalen The Lonely Voice (1962). Vaak bevinden die personages zich op de een of andere manier aan de rand van de maatschappij, net zo goed voelen ze zich eenzaam als ze er middenin staan.

Sommige van de oudere hier opgenomen verhalen vallen misschien eerder onder de noemers ‘legende’, ‘religieus geschrift’ of ‘sprookje’, maar we wilden de grenzen graag ook in dit opzicht opentrekken. De motivaties van degenen die ons een verhaal stuurden zijn net zo fijn om te lezen als de verhalen zelf. Er spreekt liefde voor literatuur uit, mensen getuigen over het intieme verbond dat ze met een verhaal zijn aangegaan en spreken vaak ook de wens uit ons over de grenzen heen te verbinden met de gedachten die door de aangebrachte auteurs worden verwoord. Europa, Azië, Afrika en Zuid-Amerika zijn vertegenwoordigd in de keuzes. En de verhalen die u hier in Nederlandse of Engelse vertaling leest zijn origineel geschreven in het Nederlands, Fries, Frans, Spaans, Duits, Zwitserduits, Russisch, Pools, Bulgaars, Hongaars, Deens, Urdu, Chinees, Arabisch, Perzisch en Tlapanec.

Enkele studenten en docenten hebben zelf verhalen vertaald, andere vertalingen lieten zich vinden. Professionele literaire vertalers Karol Lesman (Pools-Nederlands) en Liz Waters (Nederlands-Engels) vertaalden speciaal voor deze bloemlezing verhalen van Olga Tokarczuk en Sanneke van Hassel.

Laat het lezen van deze verhalen een reis zijn, over staats- en tijdsgrenzen heen, en kom thuis waar je wilt.


The World in Short

When I was elected to be the Writer-in-Residence at VU, I came up with the plan to engage interested students and staff members in composing an anthology of their favorite short stories, all originally written in languages other than English. After all, as an author and reader myself, it is my experience that we are often predominantly focused on the English language, and more specifically, its American variant. Often, we only find out about this singular perspective when we look for stories in other places in the world, and discover an abundance of interesting authors that we usually barely get to read, if we get to read their work at all. The great number of international students at VU, along with the divers backgrounds of the Dutch students, seemed to put out an invitation to shape this diversity in a literary form.

The responses took a while, and some students who I talked to admitted to even being unfamiliar with the short story as a genre. Indeed, our linguistic domain questions whether the forms of short story and the story collection are unloved or simply unknown, even though we have many great works in the Netherlands, for example the stories of Adriaan van Dis and Sanneke van Hassel, both translated into English for this special issue. Together with Van Hassel, I also composed an international anthology of short stories in 2012 (Naar de stad / Towards the city, published by De Geus). Already then we noticed the extent to which literary translators have the ability to connect us to underexposed areas of language. We also discovered that in some places in the world, the short story is the most practised and most appreciated literary genre, and that there are a whole lot of authors who primarily write short stories. A great example of such an author in our VU-anthology is Saadat Hasan Manto, who wrote in Urdu. We received one of his short stories by the Rector Magnificus of VU, prof. dr. Vinod Subramaniam.

I love short stories because they are intense, because they lend themselves to experimentation, both in content and style. Granted, they may ask the readers for a little more, for them to be willing to engage in someone’s life story for a brief moment. The main characters of short stories are usually loners, outcasts, as Frank O’Connor pointed out in his clever study on short stories in The Lonely Voice (1962). Those characters often find themselves at the edge of society, still feeling isolated even if they are at the center of it.

Some of the older stories in this anthology may fall within the genres of ‘legend’, ‘religious script’ or ‘fairy tale’, but we wanted to break up some of these boundaries. The motivations of some of the submitters are just as nice a read as the stories which they suggested to us. They express a love of literature, convince others of the intimate relationship they have with a story, and often reveal a wish to cross national boundaries with the thoughts as expressed by their suggested authors. Europe, Asia, Africa and South-America are represented in their choices. And the stories that you’ll read in either Dutch or English were originally written in Dutch, Frisian, French, Spanish, German, Swiss-German, Russian, Polish, Bulgarian, Hungarian, Danish, Urdu, Chinese, Arabic, Persian and Tlapanec.

Some students and lecturers translated stories themselves, other translations were simply found. Professional literary translators Karol Lesman (Polish-Dutch) and Liz Waters (Dutch-English) made special translations of Olga Tokarczuk and Sanneke van Hassel for this anthology.

Let the reading of these stories be a journey, across the borders of nations and the limits of time, and arrive where you’d like to come home.

Foto: Harmen de Jong